Porady

Inwestycje w nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

17 kwietnia 2023

Inwestycje w nieruchomości są jednym z popularniejszych sposobów na pomnażanie kapitału i generowanie zysków. Jednak przed przystąpieniem do inwestycji w nieruchomości, niezbędne jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawa, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). MPZP jest dokumentem o charakterze prawnym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danej miejscowości czy gminy. Dlaczego jest tak ważny? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który ustala zasady i warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenów na danym obszarze. Jest on tworzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i potrzeby społeczności lokalnej.

MPZP ma na celu zaplanowanie rozwoju przestrzennego danej miejscowości czy gminy w sposób zrównoważony i zgodny z interesem publicznym. Dlaczego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tak ważny dla inwestorów? Przede wszystkim MPZP definiuje zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, co ma istotny wpływ na możliwość realizacji konkretnych inwestycji.

MPZP określa m.in. przeznaczenie terenów na cele mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe czy infrastrukturalne, a także określa warunki dotyczące kształtowania zabudowy, wysokości budynków, ilości miejsc parkingowych czy zieleńców. Dlatego inwestorzy, przed przystąpieniem do inwestycji, muszą dokładnie zapoznać się z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby upewnić się, że ich projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma również istotny wpływ na wartość nieruchomości.

Określenie w MPZP przeznaczenia danego terenu na określone cele (np. tereny inwestycyjne, tereny mieszkaniowe, tereny komercyjne) może wpłynąć na cenę gruntów i nieruchomości znajdujących się na tym terenie. Inwestorzy muszą więc uwzględnić te aspekty podczas planowania inwestycji i analiz.

Zobacz również